جدیدترین اخبار

مقالات همایش

1- مقالات ارایه شده در همایش باید از سطح علمی هم­تراز با همایش برخوردار باشد.

2- مقالات ارایه شده باید بر اساس شیوه نامه نگارش مقالات همایش تدوین شده باشد.

3- به صاحبان مقالات پدیرفته شده در همایش 3 نوع گواهی به شرح زیر اعطا شده است:

1) گواهی چاپ در مجموعه مقالات؛

2) گواهی چاپ در مجموعه مقالات و قرائت در همایش؛

3)گواهی چاپ در مجموعه مقالات و احراز رتبه ممتاز.

برای دریافت فایل نحوه نگارش مقاله اینجا کلیک نمایید